Sopimusehdot

Alla määritellään ne ehdot, joilla J.W.-Yhtiöt Oy (jäljempänä luotonantaja) myöntää Ekstraluotto – tililuoton (jäljempänä luotto) sitä hakevalle henkilölle (jäljempänä luotonsaaja).

1 Rahoituksen myöntäminen

Luotonantaja voi myöntää luoton vähintään 21-vuotiaalle, raha-asiansa hyvin hoitaneelle ja luottokelpoiselle Suomen kansalaiselle, jolla on toimiva julkinen matkapuhelinliittymä sekä Suomessa oleva postiosoite ja kiinteä asuinpaikka. Luotonantaja tarkistaa luotonhakijan henkilötiedot väestötietojärjestelmästä ja luottotiedot Bisnode Finland Oy:ltä. Luotonantajalla on oikeus hylätä luottohakemus syytä ilmoittamatta.

Luotonsaajan taloudellisen tilanteen todentamiseksi luotonantaja voi vaatia luotonsaajaa toimittamaan kopion palkkatodistuksesta tai tiliotteesta.

Luotonsaaja antaa suostumuksensa luotonantajalle: Kerätä ja käsitellä muilta luotonantajilta saatavia tietoja, luotonantaja luovuttaa luotonsaajaa koskevia tietoja Suomen Asiakastieto Oy:n ylläpitämään kyselyjärjestelmään kuuluville muille luotonantajille. Lista kyselyjärjestelmään kuuluvista yhtiöistä on nähtävillä osoitteessa: http://www.asiakastieto.fi/pdf/positiiviset-luottotiedot-tietoa.pdf

2 Luottosopimus

Luottosopimus syntyy, kun luotonsaaja toimittaa luotonantajalle vahvistamansa luottohakemuksen, jonka luotonantaja hyväksyy ja myöntää luoton. Sopimuskokonaisuus muodostuu luottohakemuksesta liitteineen, luottosopimuksesta sekä yleisistä sopimusehdoista. Luottoasiakirjat ovat saatavilla luotonantajan tarjoamassa verkkopalvelussa muuttumattomina koko luottosuhteen ajan. Luottosopimuksen synnyttyä luotonsaaja voi tarkastella luottonsa tilannetta verkkopalvelussa.

Luottohakemus on aina henkilökohtainen. Luottosopimus on voimassa toistaiseksi.

3 Luoton käyttö

Luotonsaaja ilmoittaa luottohakemuksessa suomalaisen pankkitilin, jolle tapahtuvat nostot ohjataan sekä suomalaisen matkapuhelinnumeron, jonka avulla nostoja voi suorittaa. Edellä mainittuja tietoja koskevat muutokset on mahdollista tehdä ainoastaan luotonantajan verkkopalvelun kautta.

Ekstraluotto – tililuoton nosto-ohjeet ovat saatavilla osoitteessa www.ekstraluotto.fi. Yksittäisen noston miniminostoraja on 10 euroa. Jokaisesta nostosta peritään nostoprovisiota 19 %.

Mikäli luotonsaaja on laiminlyönyt maksunsa suorittamisen tai ei ole muuten noudattanut tililuoton ehtoja on luotonantajalla oikeus estää uusien nostojen suorittaminen.

4 Luottoraja

Luotonantaja ja luotonsaaja määrittävät keskinäisellä sopimuksella Ekstraluotto – tililuoton kokonaisluottolimiitin, joka on 2100 euroa. Luotonsaaja on oikeutettu tekemään vapaasti nostoja tililleen määritellyn luottolimiitin puitteissa. Tehdyt nostot vähennetään käytössä olevasta luottolimiitistä.

5 Luoton kustannukset ja takaisinmaksu

Ekstraluotto – tililuotossa ei ole kiinteää vuosi- tai kuukausimaksua. Luotonsaaja maksaa luottoa käyttäessään nostoprovision, joka on 19 % kulloinkin nostettavasta summasta.

Luoton takaisinmaksu tapahtuu kuukausierissä. Luoton minimilyhennys on 10 % laskutushetkellä avoinna olevasta saldosta, kuitenkin aina vähintään 50 euroa. Avoimen saldon ollessa alle 50 euroa, tulee lyhennyksen kattaa avoin saldo kokonaisuudessaan. Luoton nostoon liittyvistä sivukuluista, kuten matkapuhelimen käytöstä aiheutuneista maksuista, vastaa aina luotonsaaja.

Luoton nostot ja nostoprovisiot ovat korottomia niiden laskutusta seuraavaan eräpäivään saakka. Erääntyneelle osamaksusaldolle luotonsaaja on velvollinen maksamaan luottosopimuksen mukaisesti 8,9 % kuukausikoron, joka vastaa 106,8 % nimellistä vuosikorkoa. Saldoon sisältyy nostetun luoton määrä, luoton nostamisesta aiheutuneet nostoprovisiot ja kertynyt kuukausikorko. Kuukausikorko lasketaan kuukauden todellisten päivien mukaan. Korotonta maksuaikaa on keskimäärin 30 päivää.

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko ja esimerkkilaskelmia:

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko muodostuu nostoprovisiosta ja luottokorosta.

Minimi laina-aika on 1 kuukausi ja maksimi laina-aika on 101 kuukautta, mikäli laina nostettaisiin kertanostona.

Kuluttajansuojalain mukainen todellinen vuosikorko esimerkiksi 2100 euron luotolle 12 kuukauden maksuajalla on 238,69 %.


Alla esimerkki 2100 euron lainan lyhentämisestä, mikäli laina nostettaisiin kertanostona ja lyhennettäisiin tasaerillä. Huomioitavaa on, että tämä on vain esimerkki. Summat sekä lainan lyhennyksen maksuerien määrät muuttuvat lainan nostohetken, nostomäärien ja suoritusten perusteella.
Suoritusten kohdistusjärjestys on: korko – nostoprovisio – pääoma. Esimerkki sisältää 19 % nostoprovision.

Maksuerä123456789101112
Summa318,86 €318,86 €318,86 €318,86 €318,86 €318,86 €318,86 €318,86 €318,86 €318,86 €318,86 €318,82 €


Luotonsaaja on oikeutettu maksamaan minimilyhennystä suuremman kuukausierän ilman ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuvia lisäkustannuksia, jolloin minimilyhennyksen ylittävä osa lyhentää avointa luottosaldoa. Lyhennyksen määrä saa olla korkeintaan luoton avointa saldoa vastaava summa.

6 Lisäpalvelut

6.1. Maksuvapaa kuukausi

Luotonsaajalla on mahdollisuus yhden maksuvapaan kuukauden käyttöön kalenterivuoden aikana, määrättyjen edellytysten täytyttyä. Maksuvapaa kuukausi tarkoittaa vapautumista seuraavaksi erääntyvän lyhennyserän suorittamisesta yhden maksueräkuukauden osalta kokonaan. Maksuvapaan käytön vuoksi maksamatta jäävä lyhennyserä siirtyy kuluineen ja korkoineen vaikuttamaan seuraavien maksuerien suuruuteen, jotka riippuvat käytetyn lainan kokonaismäärästä. Palvelu on maksullinen ja sen voi aktivoida internetissä luotonantajan tarjoamassa verkkopalvelussa.

6.2. Lisäpalvelun käyttäminen

Edellä kohdassa 6.1. kuvatun maksullisen lisäpalvelun käytölle on rajoitteita, eikä palvelu ole välttämättä luotonsaajan käytettävissä. Luotonantajalla on aina oikeus kieltäytyä lisäpalvelun myöntämisestä.

7 Luottosopimuksen irtisanominen

Luottosopimuksen irtisanomisaika on luotonantajan ja luotonsaajan osalta yksi (1) kuukausi. Sopimuksen irtisanomisen tulee tapahtua kirjallisesti joko kirjeenä tai sähköpostilla. Irtisanomisen jälkeen avoinna oleva velka tulee maksaa loppuun sopimusehtojen mukaisesti.

8 Maksun viivästyminen

Maksun viivästymisen vuoksi lähetetystä maksumuistutuksesta peritään lainmukainen viivästyskulu. Luotonantaja varaa oikeuden siirtää maksumuistutuksen jälkeen hoitamattoman suorituksen ulkopuoliseen perintäpalveluun ilman erillistä ilmoitusta. Perinnästä veloitetaan siitä aiheutuneet todelliset kustannukset. Maksamatta jääneestä luotosta voi seurata merkintä luottotietorekisteriin. Luotonantaja huomioi kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n säännökset maksun viivästymisestä asiakkaasta riippumattomista syistä. Jos maksueriä ei makseta viimeistään eräpäivänä, luotonsaaja on velvollinen maksamaan viivästyneelle määrälle vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:n mukaisesti. Korkolain 4 § 2 momentin mukainen viivästyskorkoprosentti on Ekstraluotto-tililuotolla 49 %.

9 Maksun laiminlyönnin rekisteröiminen luottotietorekisteriin

Luotonantajalla on oikeus ilmoittaa maksun laiminlyönti luottotietorekisteriin, mikäli luotonsaajan maksettavaksi erääntynyt maksu on viivästynyt yli 60 päivää alkuperäisestä eräpäivästä ja luotonsaajalle lähetetystä maksukehotuksesta, jossa on ilmoitettu mahdollisuudesta rekisteröidä maksuhäiriö luottotietorekisteriin, on kulunut vähintään kolme viikkoa.

10 Luoton poikkeuksellinen erääntyminen

Luotonantajalla on oikeus eräännyttää luotto maksettavaksi kokonaisuudessaan, mikäli luotonsaaja laiminlyö sopimuksen mukaisten maksujen suorittamisen siten, että maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta, ja viivästynyt määrä on vähintään 10 % tai jos siihen sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, vähintään 5 % luoton alkuperäisestä määrästä taikka se käsittää koko jäännössaatavan. Erääntyminen voi tulla voimaan aikaisintaan neljän viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty luotonsaajalle. Mikäli luotonsaajaa on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, erääntyminen voi tulla voimaan aikaisintaan kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on lähetetty. Jos luotonsaaja edellä mainitun ajan kuluessa maksaa koko viivästyneen määrän, erääntyminen raukeaa ilman erillistä ilmoitusta. Luotto erääntyy luotonantajan vaatimuksesta heti maksettavaksi myös silloin, jos luotonsaaja kuolee tai asetetaan konkurssiin.

Luotonantajalla ei ole oikeutta eräännyttää lainaa edellä mainitulla tavalla, jos maksun viivästyminen johtuu kuluttajansuojalain 7 luvun 34 §:n tarkoittamasta kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi jos tämä viivästyksen keston ja muut olosuhteet huomioiden olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta. Suoritusesteestä on ilmoitettava luotonantajalle viivytyksettä.

11 Luoton käyttöoikeuden rajoittaminen

Mikäli luotonsaaja laiminlyö luottosopimukseen perustuvat maksunsa tai muulla tapaa menettelee sopimusehtojen vastaisesti, on luotonantaja oikeutettu rajoittamaan Ekstraluotto – tililuoton käyttöoikeutta pienentämällä luottolimiittiä tai estämällä uusien nostojen suorittaminen. Luotonantajalla on oikeus menetellä edellä kuvatulla tavalla myös luotonsaajan muun maksuviivästyksen, sopimusrikkomuksen, julkisen maksuhäiriön johdosta tai muun syyn perusteella.

12 Peruuttamisoikeus

Luotonsaajalla on oikeus peruuttaa tekemänsä lainasopimus neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa sopimuksen syntymisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jolloin luotonsaaja sai kaikki kuluttajansuojalain mukaiset ennakkotiedot.

Peruuttamisilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja siinä tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

- Luotonsaajan nimi ja henkilötunnus
- Ilmoitus peruuttamisesta
- Paikka ja päiväys
- Luotonsaajan omakätinen allekirjoitus

Peruuttamisilmoitukset tulee toimittaa kirjallisena luotonantajan osoitteeseen:

J.W.-Yhtiöt Oy
Aleksanterinkatu 17 B
15110 LAHTI

Peruuttamistapauksissa luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena lainan todellisen vuosikoron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytössä.

Peruuttamistapauksissa luotonsaaja on velvollinen maksamaan luotonantajalle korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytössä. Mikäli kysymyksessä on alle 200 euron luotto, on luotonantaja oikeutettu perimään luotonsaajalta luoton todellisen vuosikoron ajalta, jonka luotto on ollut luotonsaajan käytettävissä. Luotonsaaja sitoutuu palauttamaan luotonantajalle lainasopimuksen nojalla saamansa varat 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Mikäli luotonsaaja ei palauta saamiaan varoja edellä mainitun määräajan kuluessa, peruuttaminen katsotaan rauenneeksi.

13 Ylivoimainen este

Luotonantaja ei vastaa viivästyksestä ja vahingosta, joka johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, jota luotonantaja ei kohtuudella voi voittaa. Luotonantaja on velvollinen ilmoittamaan luotonsaajalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

14 Muut ehdot

Luotonsaajan on viipymättä ilmoitettava osoitteen- ja nimenmuutoksista luotonantajalle. Luotonantajalla on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa kolmannelle osapuolelle. Luotonantajalla on oikeus hylätä myös jo kertaalleen hyväksytty luottohakemus, jos hyväksymisen jälkeen on havaittu asioita jotka vaikuttavat luottopäätöksen tekemiseen merkittävästi.

15 Osapuolten vastuut

Luotonantaja ei missään olosuhteissa vastaa siitä, että luotonsaaja ei voi nostaa tai käyttää luottohakemuksessa nimetylle tilille maksettua summaa tilin käyttöoikeuden, katteen, maksuvälineen puuttumisen tai niihin verrattavan syyn vuoksi. Nostettu luotto maksetaan luotonsaajan tilille yksinomaan luotonsaajan ilmoittaman tilinumeron perusteella, Suomen pankkiyhdistyksen laatimien Kotimaan maksujenvälityksen yleisten ehtojen mukaisesti. Luotonsaaja vastaa siitä, että luotonsaajan henkilökohtainen taloudellinen tilanne mahdollistaa tämän luottosopimuksen ehtojen noudattamisen.

Luotonantaja ei vastaa mahdollisista palvelussa esiintyvien häiriöiden tai virheiden takia aiheutuvista välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista. Luotonantaja ei missään olosuhteissa vastaa viestiliikenteen häiriöistä, kuten viestien viivästymisistä, katoamisista, virheellisistä viesteistä tai niihin verrattavista virhetilanteista. Luotonantaja ei vastaa palvelun tuottamiseen liittyvien ulkopuolisten palveluntarjoajien virheistä tai häiriöistä.

16 Muutokset sopimusehtoihin

Luotonantaja on oikeutettu muuttamaan tämän luoton sopimusehtoja tilanteessa, jossa tehty muutos ei heikennä luotonsaajan oikeuksia, lisää luotonsaajan velvollisuuksia tai johtuu lakimuutoksesta, viranomaisen päätöksestä tai muusta siihen rinnastettavasta syystä. Mikäli muutos heikentää luotonsaajan oikeuksia tai lisää hänen velvollisuuksiaan, tulee luotonantajan ilmoittaa muutoksesta luotonsaajalle kirjallisesti etukäteen vähintään kolme kuukautta ennen muutoksen astumista voimaan. Luotonsaajalla on edellä mainitussa tilanteessa oikeus irtisanoa luottosopimus sopimusehtojen mukaisesti

17 Erimielisyydet

Mikäli tämän asiakassuhteen erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, luotonsaajalla on oikeus saattaa riita-asia käsiteltäväksi kuluttajariitalautakuntaan (www.kuluttajariita.fi). Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn luotonsaajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Näillä sopimusehdoilla ei vähennetä luotonsaajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Tämän palvelun tuottamisessa sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta aiheutuneet erimielisyydet ratkaistaan viime kädessä luotonhakijan kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa. Mikäli luotonsaajalla ei ole kotipaikkaa, ratkaistaan asia Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa.

18 Tietosuoja

Luotonsaajan tiedot on tallennettu luotonantajan asiakasrekisteriin, jossa olevia tietoja käytetään normaalin asiakassuhteen hoitamiseen.

Luotonhakija antaa luotonantajalle oikeuden koota ja rekisteröidä lainahakemuksessa antamiaan tietoja sekä luottotietoyhtiöiltä saatuja luottotietoja. Mikäli hakija ei sitä erikseen nimenomaisesti kiellä, luotonantajalla ja tämän kanssa samaan konserniin kuuluvilla yhtiöillä on myös oikeus käyttää luotonhakijan tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien sähköinen suoramarkkinointi) voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.